CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych
CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych

Strona Główna
Usługi
Kontakt

Ważna informacja

 


  1. PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY AKCJI UNIFIED FACTORY S.A.

 

Wyrażenia pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w dalszej części niniejszego dokumentu, tj. w ofercie sprzedaży akcji Unified Factory S.A.


Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Cena akcji w publicznym systemie obrotu zależy od wielu czynników, w tym m.in. podaży akcji, tj. liczby walorów, które są w danym momencie możliwe do nabycia w drodze zawarcia transakcji na rynku.

Wysoka podaż akcji może wpłynąć na istotny spadek ceny akcji w krótkim lub średnim terminie. W celu ograniczenia ww. efektu podmioty rynku kapitałowego stosują różnego rodzaju zabiegi mające na celu ograniczenie wpływu określonych czynników na niekorzystne zachowanie się kursów akcji, m.in. poprzez zawieranie z nabywcami akcji umów czasowego ograniczenia możliwości dysponowania akcjami, tzw. umów lock-up.

Administrator Zastawu niniejszym informuje, że Układ nie przewiduje możliwości zawierania umów typu lock-up. Możliwość dysponowania Akcjami może być w tej sytuacji ograniczona popytem na Akcje lub ewentualnymi decyzjami podmiotów rynku kapitałowego jak m.in. Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której Obligatariusze złożą w publicznym systemie obrotu na rynku NewConnect zlecenia sprzedaży istotnej liczby Akcji, co doprowadzi do istotnych wahań kursu akcji Emitenta na rynku.  1. OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI UNIFIED FACTORY S.A. PRZEZ ADMINISTRATORA ZASTAWU
    W WYKONANIU UKŁADU CZĘŚCIOWEGO PRZYJĘTEGO W DNIU 21 LUTEGO 2020r.


Załączniki:

  1. 1)Załącznik nr 1 – Lista Uprawnionych Obligatariuszy, 

  2. 2)Załącznik nr 2 – wzór Deklaracji, 

  3. 3)Załącznik nr 2a – wzór Deklaracji dla Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi, 

  4. 4)Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia o Przyjęciu Oferty 


Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000222658, REGON 010168967, NIP 118-00-23-700